...

BONDEX DECK PROTECT - Ochranný syntetický napúšťací olej 0,75 l červený mahagón

Do obchodu

Ochranný napúšťací olej určený na ochranu a konzervovanie povrchu v exteriéri.Má vysokú penetračnú schopnosť a na povrchu dreva vytvára povrch odolný voči vode.Je určený predovšetkým na pochôdzne plochy a terasy v exteriéri. Poskytuje mimoriadne dlhú ochranu voči poveternostným vplyvom a zvýrazňuje štruktúru dreva.Je možné ho aplikovať na záhradný nábytok, zábradlie, drevené obloženie a pod. vyrobené z tvrdého dreva. Pri aplikácií na smrekovec odporúčame vopred vykonať konzultáciu pre zaručenie kvality natieraného povrchu.Výdatnosť:- 10-16 m2/LRiedenie:- pripravený na použitiePríprava podkladuPodklad musí byť pevný, suchý, odmastený, zbavený nečistôt, prachu, zamodrania, zašednutia, machov a plesní.Vrstvy starých, nepriľnavých náterov odstráňte.Poškodené drevo obrúste a ošetrite až na čisté drevo.Pri nanášaní oleja nesmie byť vlhkosť dreva vyššia ako 18%.Pre zabránenie defektov (fľakov) natieraného povrchu odporúčame mäkké drevo pred náterom oleja ošetriť napúšťadlom v jednej vrstve.AplikáciaPred použitím olej dôkladne premiešajte.Olej je pripravený na použitie a neriedi sa.Po premiešaní aplikujte olej štetcom v dvoch vrstvách až do nasýtenia dreva.Prebytok oleja utrite (osušte) mäkkou handričkou alebo špongiou do 30 minút po aplikácií.Nepoužívajte bezfarebný odtieň samostatne ako prvý náter.Ošetrenie náteruPrvý rok odporúčame ošetriť povrch po 6 mesiacoch po počiatočnom ošetrení, potom opakujte 1x ročne podľa potreby 1-2 vrstvy.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác ihneď umyte riedidlom White Spirit.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiDefinícia výrobku: ZmesKlasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008.Asp. Tox. 1, H304Tento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení.Prvky označovaniaVýstražný piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaMôže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.Bezpečnostné upozorneniaVšeobecné:Uchovávajte mimo dosahu detí.Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.Prevencia: Nie je použiteľné.Odozva:PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Nevyvolávajte zvracanieUchovávanie: Uchovávajte uzamknuté.Zneškodňovanie:Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.Nebezpečné prísady:Uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2 % aromátovIná nebezpečnosťTáto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú klasifikované ako PBT alebo vPvB.Dlhší alebo opakovaný kontakt môže vysušiť pokožku a spôsobiť podráždenie.

Najhľadanejšie