COLORLAK AQUALAK V1419 - Vodou riediteľný lak na drevo v interiéri lesklý 0,6 L

14,41 € Uvedená cena je platná k 23.02.2024
Do obchodu

Vodou riediteľný vrchný lak pre povrchovú úpravu dreva v interiéri - drevený nábytok, obložene, stoličky, stoly a pod. Vyznačuje sa výbornou konečnou tvrdosťou a vyššou čírosťou. Lak je zároveň vhodný pre náter hračiek. 
Výdatnosť: 
- 8-9 m2/L
Riedenie:
- vodou
Príprava podkladu
Podklad musí byť pred aplikáciou suchý, čistý a bez iných nečistôt, ktoré by zhoršili priľnavosť náteru lakom.Maximálna vlhkosť dreva môže byť 8-12%. 
Aplikácia
Pred použitím lak dôkladne rozmiešajte.Aplikujte štetcom alebo striekaním v 2-4 vrstvách, s prípadným medzibrusom brúsnym papierom č. 240-320
Príklad náterového postup
Úprava drevené obloženia:Najskôr aplikujte 1-2 vrstvy laku zriedeného s vodou pre lepšiu penetráciu dreva.Po uschnutí urobte jemný prebrus brúsnym papierom č. 180-240 a odstrániť brúsny prach.Ako konečný náter aplikujte 1-2 vrstvy laku.
Čistenie náradia
Náradie po skončení lakovania očistite pomocou vody.
Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa CLP. 
Ďalšie údaje
Aj keď produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný, môže vykazovať známky nebezpečnosti.
Prvky označovania 
Výstražné piktogram: odpadáVýstražné slovo: odpadáVýstražné upozornenia: odpadá
Bezpečnostné upozornenia
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
Iná nebezpečnosť
PBT:Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT.vPvB:Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako vPvB.

Najhľadanejšie