KARBOLINEUM EXTRA 3v1 - Olejová lazúra na drevo pínia (karbolineum) 160 kg

2 036,74 € Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Do obchodu

Karbolineum Extra je náter na drevo, ktorý v sebe zahŕňa funkcie dekoratívneho, impregnačného a ochranného náteru - náter 3v1.Jedná sa o náter s komplexnými účinkami na ochranu dreva - má vlastnosti hĺbkového napúšťadla a vrchného ochranného náteru.Náter má vynikajúce penetračné vlastnosti, impregnuje drevo a zároveň mu zaisťuje účinnú ochranu proti všetkým negatívnym vplyvom vrátane UV žiarenia.Náterový film je ošetrený biocídnymi látkami proti napadnutiu plesňami, riasami a hubami.Zároveň zachováva prirodzenú kresbu dreva, neuzatvára póry a umožňuje drevu dýchať.Náter sa časom nelúpe, nepraská a po zaschnutí je úplne bez zápachu.
Bezfarebný odtieň nie je v exteriéri samostatne dostatočnou ochranou proti UV žiareniu.Používa sa ako impregnačné napúšťadlo  pod farebné odtiene, alebo ako dodatočný náter, ktorý chráni predchádzajúce vrstvy a predlžuje ich životnosť.
V prípade ak nie ste si istý výberom vhodného odtieňa, je možné si objednať vzorku lazúry Karbolineum Extra 3v1.
Karbolineum Extra 3v1 je možné použiť na:
+ stavebné drevené konštrukcie v interiéri a exteriéri+ drevené fasády+ šindľové strechy+ chaty, chalupy+ obloženie+ pergoly, altánky, parkovacie prístrešky+ ploty, brány+ drevené okná, okenice, drevené dvere a iné

Výdatnosť:
- cca 6,7 m2/kg (odporúčame aplikovať minimálne 150 g/m2, aby bola zaistená dostatočná účinnosť ochrany)(jedná sa o orientačnú výdatnosť v závislosti od druhu dreva - pri mäkkých drevinách môže byť výdatnosť menej cca 5,5-5,8 m2/kg)
Riedenie:
- pripravená na použitie
Príprava podkladu
Drevený povrch musí byť preschnutý (maximálna vlhkosť dreva do 15%), zbavený starých náterov a iných mechanických a vegetatívnych nečistôt vrátane živičných výronov.Prípadné zašednutie dreva odstráňte pomocou odšeďovača alebo čističa na drevo.
Aplikácia
Pred použitím lazúru dôkladne premiešajte, prípadne pretrepte.Aplikujte na pripravený drevený povrch štetcom, valčekom, striekacou pištoľou alebo máčaním v jednej i viac vrstvách.Aplikáciu ďalšej vrstvy vykonajte vždy až po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy.Nános lazúry by sa mal do dreva celkom vpenetrovať, aby sa nevytvárali lesklé miesta
Doba zasychania - obvykle do 24 hodín - závisí na teplote a prúdení vzduchu, vlhkosti a savosti dreva.Na hladko opracovanom a málom savom dreve môže byť táto doba dlhšia.Výsledný odtieň sa môže líšiť v závislosti od druhu natieraného dreva.Odporúčame vykonať skúšobný náter na malej ploche.
Čistenie náradia
Pracovné náradie a pomôcky očistite po skončení prác riedidlom S 6006 alebo S 6005.

Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Flam. Liq. 3, H226Asp. Tox. 1, H304Skin Irrit. 2, H315Skin Sens. 1, H317Eye Irrit. 2, H319STOT SE 3, H336Repr. 1B, H360DSTOT RE 2, H373Aquatic Chronic 2, H411Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinkyHorľavá kvapalina a pary.
Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostrediePri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Dráždi kožu. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii.Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.Spôsobuje vážne podráždenie očí.Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Prvky označovania
Výstražné symboly:

Signálne slovo: NebezpečenstvoNebezpečné látky:Petrolej (ropný), hydrogenačne odsírenýNízkovrúca hydrogenovaná benzínová frakcia3-jód-2-propinyl-butylkarbamát2-oktyltetrahydroizotiazol-3-onPropiconazole (ISO)
Výstražné upozornenia
H226 Horľavá kvapalina a pary.H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.H315 Dráždi kožu.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H360D Môže poškodiť plod v tele matky.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P233 Uchovávajte obal tesne uzavretý.P260 Nevdychujte pary.P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela.P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.
Doplňujúce informácie
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože.

Najhľadanejšie